Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 december 28.

Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki alapképzési szak

Kaposvár

Gödöllő

alapképzés (BA/BSc)

MIND

Képzés munkarendje:

nappali

Képzési idő:

7 félév

Önköltség díja nappali munkarenden:

385000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is indul a szak.

1.   Az alapképzési szak megnevezése: lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki (Equine Husbandry and Equestrian Sport Management)

2.   Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

-    végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat

-    szakképzettség: lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök

-    a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Horse Breeding, Equestrian Sport Manager

-    választható specializációk: lovassport menedzser, lovasedző

3.   Képzési terület: agrár

4.   A képzési idő félévekben: 7 félév

5.   Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180+30 kredit

-    a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

-    a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit

-    intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 30 kredit

-    a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6.   A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 621/0811

7.   Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnökök képzése, akik természettudományi, agrárműszaki és mezőgazdasági technológiai, valamint állattenyésztési ismereteik birtokában képesek a lótenyésztés, a lovassport szervezés területén a tudásukat alkalmazni. Ismerik a lovassport szervezés különböző szervezeti formáit és azok működését. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy tanulmányaikat a mesterképzésben folytassák.

7.1.  Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1.  A lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnök

a)   tudása

-    Ismeri a mezőgazdasági termelés és az agrárgazdaság egészére vonatkozó alapfogalmakat, tényeket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket, a releváns agrárgazdasági szereplőket, funkciókat és folyamatokat.

-    Ismeri és érti a lótenyésztéshez, versenyszervezéshez kapcsolódó műszerek, gépek, berendezések működését.

-    Rendelkezik szakterületén az alapvető etikai szabályok, a nemzetközi és a magyar lovaskultúra hagyományainak ismeretével.

-    Ismeri a lótenyésztés szervezeti kereteit, az agrárgazdaságot működtető intézményhálózatot, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályi hátteret.

-    Ismeri a jogi és közgazdasági szabályozórendszert, a rendelkezések alkalmazásának módszereit, technikáit és az ágazathoz tartozó szakigazgatási feladatokat.

-    Ismeri a lovas ágazathoz szervesen kapcsolódó takarmánytermesztési, takarmányozási technológiai munkák szervezését, a tenyészállat-értékesítési módszereket, a lóállomány betegségmegelőzési feladatainak ellátását.

-    Birtokában van a gazdálkodás pénzügyi feltételeinek tervezésére és gyakorlati megvalósítására vonatkozó ismerteknek.

-    Szakterületén alkalmas a gazdasági folyamatok elemzésére és az azzal kapcsolatos nyilvántartási feladatok elvégzésére.

-    Ismeri a lótenyésztés és lótartás területén a legújabb kutatási eredményeket.

-    Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és az egészséget támogató voltának erősítése érdekében.

b)   képességei

-    Képes az agrárgazdaság szereplőinek viselkedését, az agrárium intézményi hátterének formális és informális kapcsolatrendszerét értelmezni, és munkája során felhasználni.

-    Képes anyanyelvén szakterülete tudásanyagának összegző értékelésére, azok szóbeli és írásos közvetítésére szakmai közönség számára is.

-    Képes szakterületével kapcsolatos idegen nyelvű információk megértésére, és speciális szakkifejezéseinek aktív alkalmazására.

-    Képes a lótenyésztéssel, lótartással, lovas oktatással foglalkozó egységekben felmerülő feladatok megértésére.

-    Képes, az ágazatot érintő technológiai fejlesztések megértésére, befogadására, azok átültetésére a napi munkaszervezésben.

-    Képes a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére.

  lovassport menedzser specializáción továbbá

-    Képes a lovasversenyek és egyéb, a lóhoz köthető szakmai rendezvények szervezésre és lebonyolítására.

-    Képes tenyésztő és nemesítő munka végzésére, a tenyészállatok és a kiképzett sport-, verseny- vagy más használatú lovak szakszerű kezelésére és azok értékesítésére.

  lovasedző specializáción továbbá

-    Képes a ló-lovas együttesek kiképzésére, lovassportedzések vezetésére, valamint lovak és lovasok versenyre való felkészítésére, azok versenyeztetésre.

c)   attitűdje

-    Kritikusan, de együttműködési szándékkal szemléli saját és mások tenyésztői, kiképzői, edzésvezetői munkáját és a környezetében zajló lótenyésztéssel, lótartással és lókiképzéssel kapcsolatos szakmai tevékenységet.

-    Befogadó mások véleménye iránt, különösen a tenyésztési eljárásokkal és kiképzési módszerekkel kapcsolatban.

-    Környezettudatos szemlélettel rendelkezik, igyekszik ennek megvalósítására az ágazathoz köthető tevékenység során.

-    Fogékony a szakterülethez kapcsolódó eszközök, berendezések működéséhez szükséges ismeretek befogadására.

-    Önállóan tervezi meg saját szakmai előmenetelét, különös tekintettel a nemzetközi edzői besorolásra.

-    Betartja a szakirányú etikai elvárásokat és a szakirányú viselkedéskultúra elveit.

-    Szakmai kérdésekhez konstruktívan áll hozzá, kezdeményező, fogékony az újdonságokra.

-    Különös gondot fordít az egészség- és környezettudatos technológiák és hulladékkezelési módszerek alkalmazására.

e)   autonómiája és felelőssége

-    Felelősségtudatosan képes a lótenyésztés, a lótartás és a kiképzés során a minőségi, a minőségbiztosítási, és a munkavédelmi előírások megtartására, jogi és közgazdasági szabályozórendszerének alkalmazására.

-    Felelősséggel vállalja a lótenyésztés, a lótartás és a kiképzés minőségi, minőségbiztosítási, környezetvédelmi, állatvédelemi és munkavédelmi előírásait, döntéseiért felelősséget vállal.

-    Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért.

-    A lótenyésztés, lótartás, versenyszervezés területén a kollégáival egyeztetett szakmai álláspontot alakít ki, álláspontját megvédi a viták során.

-    Képes az agrárium területén működő lótenyésztéssel, lótartással, lókiképzéssel foglalkozó vállalkozások, vállalatok irányítására, és ezek gazdálkodásának szakszerű működtetésére, figyelembe véve a környezetgazdálkodási és környezetvédelmi előírásokat is.

8.   Az alapképzés jellemzői

8.1.  Szakmai jellemzők

8.1.1.  A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

-    szakmai alapozó ismeretek 50-80 kredit:

-    természettudományos, műszaki, természet- és környezetvédelmi, alapismeretek,

-    általános jogi, igazgatási, kommunikációs és gazdálkodási alapismeretek,

-    agrárágazati (növénytermesztési, állattenyésztési) alapismeretek,

-    lótenyésztési, lóhasználati alapismeretek,

-    ágazati, szervezeti alapismeretek;

-    lótenyésztő, lovassport szervező szakmai ismeretek 70-100 kredit:

(Takarmánynövény-termesztés. Gyepgazdálkodás. A ló funkcionális anatómiája és mozgása. Speciális lóegészségügyi ismeretek. Lótenyésztés. Lovaglás. Takarmányozástan. Sport és versenyló-tenyésztés. Lovak takarmányozása. Lóbírálat és lókereskedelem. Lovak tartástechnológiája. Etológia. Szakági ismeretek. Környezetgazdálkodás. Számvitel és pénzgazdálkodás. Üzemgazdaságtan. Vezetés és szervezés. Marketing. Vállalkozási ismeretek. Mezőgazdasági géptan.)

8.1.2.  Sajátos kompetenciákat eredményező, válaszható specializációk és azok szakterületi ismeretei

A válaszható ismeretek képzésen belüli kreditaránya – a szakdolgozat elkészítését is beleértve – legfeljebb 50 kredit.

Válaszható specializációk:

a) lovassport menedzser specializáció

létesítmények vezetéséhez, tenyésztésszervezéshez, versenyszervezéséhez szükséges ismertek;

b) lovasedző specializáció

középfokú edző szinthez szükséges készségek, kompetenciák elsajátítása, különös tekintettel a humán anatómiára, az edzésvezetés elméletére és módszertanára.

Mindkét specializáción továbbá szakmai idegen nyelvi, kommunikációs készségeket fejlesztő ismeretek oktatása történik.

8.2.  A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen legalább hat hét gyakorlati képzésből, amelynek teljesítése kreditérték nélküli kritériumfeltétel, valamint a képzés utolsó félévében a háromszor négy héten át tartó összefüggő szakmai gyakorlatból. Az összefüggő szakmai gyakorlat a specializáció szerinti szakterületnek megfelelő gyakorlati terepen, azonos gyakorlati óraszámmal megvalósuló képzés.

 8.3. A képzést megkülönböztető speciális jegyek

 A képzés teljes idejű képzésként folyik.