Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2022 február 11.

Ménesgazda felsőoktatási szakképzés

MIND

Keszthely

felsőoktatási szakképzés

Képzés munkarendje:

nappali

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja nappali munkarenden:

200000 Ft/félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

200000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is indul a szak.

1.   A felsőoktatási szakképzés megnevezése: ménesgazda felsőoktatási szakképzés (Stud farming)

2.   A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

-    szakképzettség: ménesgazda

-    szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Stud-Farmer

3.   Képzési terület: agrár

4.   A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

      6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő

5.   A képzési idő félévekben: 4 félév

6.   A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

-    A szak orientációja: kiemelten gyakorlatorientált (70-80 százalék).

-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni.

7.   A felsőoktatási szakképzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja olyan lovas szakemberek képzése, akik képesek a mikro, kis- és középvállalkozások lovas létesítményeinek, méneseknek telepvezetői, irányítói feladatait ellátni. Megtervezik, majd irányítják a tenyésztési munka folyamatát, koordinálják a létesítmény napi feladatait, szükség szerint maguk is képesek azt elvégezni. Ismerik a minőségi tenyésztéshez szükséges takarmányozási és tartástechnológiai irányelveket, megteremtik a korszerű és piacképes lótartás feltételeit. Tevékenyen részt vesznek a lovak tenyészszemlékre, teljesítményvizsgákra történő felkészítésében. A szükséges gazdasági, pénzügyi, jogi ismeretek és informatikai tudás birtokában közreműködnek a létesítmény gazdasági életének irányításában, valamint az adminisztratív munkában.

7.1.  Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1.  A ménesgazda

a)  tudása

-    Ismeri a magyar lótenyésztési kultúrát, annak történelmét és a jelenlegi tenyésztésszervezést.

-    Ismeri a lótenyésztés, lótartás alapvető fogalmait, tényeit és összefüggéseit a legfőbb gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.

-    Tudja és érti saját szakterületére vonatkozóan a lótenyésztés, a lótartás alapvető, általános és szakspecifikus, valamint a lovassportok és a lóversenyzés tekintetében azok általános ismeretanyagát.

-    Ismeri a gazdálkodási és a termék-előállítási folyamatokat.

-    Ismeri a mezőgazdaság, a lótenyésztés, lótartás alapvető etikai szabályait.

-    Ismeri szakterületének alapvető jogszabályait, a lótenyésztés és lótartás intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait.

-    Ismeri a feladatok megoldására szerveződő csoportok működési folyamatait, az irányításukra vonatkozó alapelveket.

-    A munkájához szükséges hardvereket és szoftvereket, informatikai eszközöket napi szinten használja, azok működését átlátja, az azok által nyújtott lehetőségekkel tisztában van.

-    Szakterületének szókincsét legalább egy idegen nyelven alapszinten ismeri.

-    Ismeri a tenyésztésszervezés jogi szabályozását, az abban szerepet vállalókat, különösen a lótenyésztő szervezetek feladatát, jogát és kötelezettségét.

b)  képességei

-    Képes fiatal csikók felvezetésére, alapszintű futószáras munka elvégzésére, alapszintű lovaglási és fogathajtási gyakorlati ismeretek birtokában van.

-    Képes felmérni a termék-előállítási folyamatokhoz kapcsolódó feladatokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

-    Munkáját a fenntartható mezőgazdasági termelés alapelveinek alkalmazásával végzi.

-    Képes saját szakterületén (lótenyésztés, lótartás, takarmányozás) a jártasságot igénylő feladatok előírások (útmutatók, technológiai leírások, jogszabályok) szerinti végrehajtására, dokumentálására.

-    Képes a szakterület rutin feladatainak elvégzéséhez szükséges, megfelelő módszerek és eszközök önálló megválasztására és alkalmazására.

-    Képes operatív szinten a problémák ok-okozati összefüggéseinek feltárására, magyarázatára, következtetések levonására, javaslatok megfogalmazására.

-    Képes a lovak szakszerű felvezetésére, alapszintű lovaglási és fogathajtási feladatok végrehajtására.

-    A személyi és tárgyi feltételek ismeretében képes a gazdálkodási folyamatok irányítására.

-    Alkalmazza a tudásszervezés, önfejlesztés különböző módszereit, valamint a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközöket.

-    Képes szaknyelven kommunikálni munkatársaival és a vezetőkkel.

-    Képes tájékozódni egyszerű idegen nyelvű szakmai szövegekben.

-    Szakmai és pénzügyi információkat gyűjt, nyilvántart és szolgáltat, szervezési, előkészítési és elemzési feladatokat végez, közreműködik a szakmai rendezvények, bemutatók és tanácskozások előkészítésében, szervezésében.

-    Megszerzett gazdasági ismeretei alkalmazásával képes lótartó vállalkozások pénzügyi feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára.

-    Rendelkezik a környezet és az egészség megőrzését szolgáló életvitellel kapcsolatos korszerű ismeretekkel, és törekszik azok alkalmazására. Elfogadja az erőforrásokkal való jó gazdálkodás fontosságát.

c)  attitűdje

-    Nyitott tudásának korszínvonalon tartására, a szakterületén új eredmények befogadására, törekszik az újdonságok megismerésére, megértésére, alkalmazására.

-    Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt.

-    Betartja a szakirányú etikai elvárásokat és a szakirányú viselkedéskultúra elveit.

-    A jobbítás szándékával kritikusan, de együttműködési szándékkal szemléli a saját munkáját és a környezetében zajló lótenyésztéssel, lótartással és lókiképzéssel kapcsolatos szakmai tevékenységet.

-    Elfogadja szakmája társadalmi szerepét, értékeit.

-    Tapasztalatait átadja, ismereteit folyamatosan bővíti.

d)  autonómiája és felelőssége

-    Fel tudja mérni, hogy képes-e egy adott feladat megoldására.

-    Szükség szerint maga is elvégzi az egyes munkafolyamatokat.

-    Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését.

-    Ellenőrzi és szükség esetén intézkedik a munkavégzés feltételeiről.

-    Biztosítja a lótenyésztő, lótartó, lókiképző vállalkozások termelési folyamatainak feltételeit.

-    Hibalehetőségeket tár fel és hárít el.

-    Részt vesz a szakmai, vezetői fejlődését szolgáló továbbképzéseken, tréningeken.

-    Felelősséggel irányítani tudja a rábízott munkaerő előírás szerinti munkavégzését, és a lóállomány értékének megtartását, növelését.

-    Ellenőrzi a munkavégzéshez szükséges dokumentáció meglétét (hiányosság esetén ennek tényéről tájékoztatja munkahelyi felettesét).

-    A szakmai beszámolót önállóan készít el.

-    Felelős saját jogosultságainak naprakészen tartásáról (engedélyek megléte, kötelező továbbképzéseken való részvétel).

-    Rábízható jelentős gazdasági értékkel bíró lóállomány mindennapi munkájának irányítása.

-    Képes önálló gazdálkodásra, csoportok irányítási feladatainak ellátására.

-    Munkavállalással, vállalkozással kapcsolatosan felelős döntéseket hoz.

8.   A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditarányai

-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit

-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit

-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit

9.   A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

A ménesgazda felsőoktatási szakképzésben a gyakorlati képzés a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint megszervezhető felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, lovarda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél (magyarországi ménes, mesterséges termékenyítő állomás, sportklub) is.

10.   A felsőoktatási szakképzésre történő felvétel feltételei

A felsőoktatási szakképzésre csak az vehető fel, akinek egészségügyi alkalmassági vizsgálata során bebizonyosodott, hogy az élő állattal, lóval való biztonságos munkavégzésének akadálya nincs.