Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 január 11.

Színművész osztatlan képzés

Kaposvár

osztatlan képzés

MIND

Képzés munkarendje:

nappali

Képzési idő:

10 félév

Önköltség díja nappali munkarenden:

950000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ART


1. A mesterképzési szak megnevezése: színművész (Acting)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat

szakképzettség: okleveles színművész

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Actor/Actress

3. Képzési terület: művészet

4. A képzési idő félévekben: 10 félév

5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit

a szak orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)

a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit

intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 16 kredit

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 15 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 212

7. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja színművészek képzése, akik az elsajátított elméleti ismereteik és komplex gyakorlati képességeik birtokában alkalmasak a hazai színházi műhelyekben, a filmes és televíziós produkciókban, a rádiós előadóművészetekben, illetve filmszinkronizálási munkákban magas szintű színművészeti tevékenység folytatására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1. A színművész

a) tudása

Általános és specializált ismeretei vannak a színművészet elméletéről és gyakorlatáról.

Átfogóan ismeri a dráma- és színháztörténetet, tisztában van a történeti és kortárs drámairodalom alkotásaival.

Mélyrehatóan ismeri a szerepelemzéshez szükséges irodalmat, irodalomtörténetet.

Tisztában van a színészi munkához szükséges dramaturgiai elemekkel.

Ismeri a zeneművészet elméleti és történeti hátterét, a kiemelkedő zeneszerzőket és alkotásaikat.

Specializált ismeretei vannak a beszédképzés artikulációs felépítése, működése, fonetikai törvényszerűségeinek vonatkozásában.

Magas szinten ismeri a színpadi mozgáskultúra speciális elemeit.

Magas szinten ismeri az énekléshez szükséges hangképzési technikákat, illetve énekes előadói stílusokat.

Szerteágazó ismeretekkel rendelkezik a színházművészet és más művészeti ágak közötti kapcsolódási pontokról, valamint a színpadi művek és filmalkotások alkotó- és előadó művészeti területei közötti dinamikus kölcsönhatásról.

Átfogó ismeretei vannak a színpadtechnikai berendezések működéséről, a színpadon való biztonságos mozgás lehetőségeiről.

Specializált ismeretekkel rendelkezik a színjátszás hazai és nemzetközi intézményi kereteiről, a színházak és színtársulatok lehetséges felépítéséről, működésük módozatairól.

Magas szinten ismeri a színjátszásra vonatkozó etikai normákat.

b) képességei

Képes egyénileg is a rá kiosztott szerep értelmezésére, a rendező vezetésével a színpadi figura kialakítására.

Képes egy szerep többféle értelmezés szerinti eljátszására.

Képes a művészi teljesítmény magas színvonalon történő megismétlésére.

Képes társulatban együtt alkotni, játszani, az improvizációs technikákat alkalmazni.

Képes kreatívan jelen lenni a filmes és televíziós műfajokban egyaránt.

Képes közreműködőként a színpadi gondolat kifejezéséhez szükséges formanyelv gazdagítására.

A rendezői instrukciók és a kollégák művészi produkciója tükrében képes a saját színpadi alakítását átformálni, újraértelmezni, felülvizsgálni.

A történeti és kortárs irodalom alkotásait professzionális szinten értelmezi.

Meglévő eszköztárából képes kiválasztani és alkalmazni az adott színpadi megfogalmazáshoz adekvát metódust.

c) attitűdje

Magas szintű művészi és alkotói érzékenységgel viszonyul színészi feladatához.

Felismeri a színművészetnek a társadalomra tett hatását, kulturális értékét.

Törekszik arra, hogy a színházművészet legújabb eredményeit saját fejlődésének szolgálatába állítsa.

Váratlan színpadi helyzetekben is törekszik a jogszabályok és etikai normák teljeskörű figyelembevételével cselekedni.

Nyitott a színművészettel kapcsolatos művészi technikájának folyamatos fejlesztésére, a módszertani újdonságok és a témában megjelenő elméleti munkák megismerésére.

A próbafolyamat fokozott pszichés és fizikai terhelését kellő toleranciával és megértéssel viseli.

Elfogadja, hogy munkája során saját művészi produkcióját a létrejövő színházi előadás egésze, illetve a kreatív munkatársak döntéseinek tükrében vizsgálja.

Nyitott a társadalom problémáira, saját feladatkörén belül azokra reagál.

A próba- és előadás-szituációkat kreativitással, rugalmasan és empátiával kezeli.

d) autonómiája és felelőssége

Az előadásban saját szerepét önálló értelmezés mentén, professzionális színvonalon formálja meg, a darab egészéről, illetve saját produkciójáról alkotott szakmai álláspontját a kollégákkal szemben meggyőzően képviseli.

A produkció egészén belül saját színművészi tevékenységéért felelősséget vállal.

A próbák és előadások alatt kiemelt figyelemmel kíséri és kontrollálja a színpadi történések teljességét, a színészkollégák munkáját és a színpad aktuális berendezési státuszát egyaránt.

Színművészi identitása egyértelműen kialakult.

Saját színművészi produkcióját a próbák és előadások alatt folyamatosan, önreflektíven kontrollálja.

A próbafolyamat és az előadások során betartja munkavédelmi előírásokat.

8. A mesterképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

színház és drámatörténet, elemzés 25-35 kredit;

a vizuális művészetek története 20-28 kredit;

ritmus és forma (zene és szöveg) 20-28 kredit;

színészi játék, általános színészi gyakorlat 64-72 kredit;

készségfejlesztés (mozgás, beszéd, ének) 42-50 kredit;

speciális színészi gyakorlat 55-60 kredit.

8.1.2. A képző intézmény által ajánlott specializáció kreditaránya a képzés egészén belül legalább 55 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat legalább tizenkét hét időtartamú, hazai vagy külföldi, nemzeti vagy kiemelt színházban, legalább egy produkcióban folytatott színészi szakmai munka.