Gyakorló Óvoda

Menü megjelenítése

Csiga csoport

Utolsó frissítés: 2023 szeptember 14.


MI - Csigák

Óvodapedagógusok:
Schweigert Andrea
Dérné Elek Viktória óvodapedagógus

Dajka néni:
Bódis-Almáshegyi Beáta

Legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy egyszerűen, jól követhetően, pozitív nevelési mintát szolgáltassunk a gyermekeken keresztül a családoknak.

Szeretetkapcsolatot, elfogadást és tiszteletet építünk, gyermek - szülő - pedagógus között.

A kevés, de következetes szabályok bevezetése és megtartása gyermekeink lelki és testi biztonságát szolgálják.

A feloldó, együttérző humor állandó jelenléte biztosítja őket jóindulatunkról, arról, hogy elfogadjuk őket.

A szabad és irányított játékok által- melyek alaptevékenységek az óvodában - állandóan és folyamatosan fejlesztjük személyiségüket, gondolkodásukat, társas kapcsolataikat.

A lehető legteljesebb mértékben kihasználjuk a szabadban töltött idő lehetőségeit bármely időszakban és időjárási körülményben.

Éves feladattervünk meghatározói az évszakok, ezen belül az ünnepek hagyományrendszere.
Önállóságra neveléssel célunk: a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, ezen túl az iskolaérettség megszerzése.

Az egyéni ötleteket mintaként igyekszünk a gyermekcsoport elé tárni, így a kreativitásra ösztönözzük őket, megvalósítva ezzel az egyéni bánásmódot.

Halacska csoport

Utolsó frissítés: 2023 szeptember 14.

Óvodapedagógusok:
Packy-Rónai Zsuzsanna óvodapedagógus
Szederkényiné Skiba Andrea

Dajka:
Dudukáné Varga Anita

A Halacska csoportban nagyon fontosnak tartjuk egymás elfogadását, egymás tiszteletét, szeretetét. Szeretnénk, ha mindenki biztonságban érezné magát, ennek érdekében törekszünk a harmonikus, szeretetteljes légkör kialakítására. A gyerekek bizalommal fordulhatnak a pedagógusok és társaik felé is, így sokkal eredményesebben érjük el a kitűzött célokat. Arra neveljük a gyerekeket, hogy mindig legyen egymáshoz egy kedves szavuk, mindenkinek jól esik olykor egy simogatás, egy ölelés.
A szabályok következetes betartatásával, a napirend fontosságával erősítjük a gyerekek biztonságérzetét. A csoport játékba integrált tanulással, tevékenykedtetéssel sajátítja el az új ismereteket, ehhez mindig igyekszünk eszközt, helyet, lehetőséget biztosítani.
Pozitív mintaadással, differenciált bánásmóddal, sokrétű élményszerzéssel segítünk a gyerekeknek elmélyíteni az óvodában szerzett tudást, felkészíteni őket az iskolakezdésre.

Célunk, hogy iskolaérett, magabiztos, kedves gyerekek „repüljenek ki” óvodánkból.

 

 

 

 

Katica csoport

Utolsó frissítés: 2022 augusztus 12.

Óvodapedagógusok:
Valkó Istvánné
Németh Edit

Dajka:
Horváth Ildikó

Kiscsoporttól kezdve legfontosabb a nevelés - gondozás és erre igyekszünk építeni az elsajátítandó ismeretanyagot. A nevelés és tanulás követelményeit életkor szerint tervezzük, de a gyakorlati megvalósításkor egyéni fejlettség alapján differenciálunk.

Olyan egyszerű - az évek múlásával bővülő - szokás és szabályrendszert próbálunk rögzíteni, amik fontosak ahhoz, hogy az iskolában már csak a tanulásra kelljen figyelniük a gyerekeknek.
A játékot kezeljük a legfontosabb gyermeki tevékenységként. Játékban játszható- utánozható tartalmakhoz lehetőségeinkhez mérten minél több élményt, tapasztalatot igyekszünk biztosítani: séták, helyszíni foglalkozások keretében. Sokszínű, sokrétű tevékenységek teszik lehetővé, hogy minél sokoldalúbban fejlődjön a gyerekek személyisége.

A legalapvetőbb készségek, képességek alakításával - mozgás, gondolkodás, beszéd, kommunikáció, alkalmazkodás, tolerancia - érjük el, hogy iskolára kész legyen minden gyerek 6-7 éves korára.

A mesék, versek megszerettetése mellett gondot fordítunk szűkebb és tágabb környezetünk megismertetésére, az összefüggések megláttatására, önálló véleményalkotásra, a döntéshozó képesség alakítására.

Szívügyünknek tekintjük gyermekeink esztétikai érzékének fejlesztését, nagy hangsúlyt fektetünk a vizuális tevékenységekre, új vizuális technikák megismertetésére, elsajátítására.

 

 

 

Maci csoport

Utolsó frissítés: 2022 augusztus 12.

Óvodapedagógusok:
Pólik Ramóna
Kelemen Annamária

Dajka:
Náray Mónika

A csoportunkba járó gyermekek játékba integrált tapasztalatszerzéssel, ismereteik játékban történő alkalmazásával érik el az iskolakezdéshez szükséges érettséget, fejlettséget.
Célunk, hogy a hozzánk járó gyerekek, megszerzett tudásukat alkalmazni is tudják. Az értelmi képességek fejlesztésén túl fontosnak tarjuk a gyerekek társas kapcsolatainak alakítását, az elfogadást, az egymásra figyelést, a segítségnyújtást, a pozitív érzelmi megnyilvánulások erősítését.

"Meg kell tanulnunk a gyermekek szemével látni és a fülével hallani, meg kell tanulnunk a gyermekek élményvilágának a szintjét beszélni. Meg kell tanulnunk mindenekelőtt azt, hogy ráálljunk a gyermek érzelmi hullámhosszára, megéljük emocionális történéseit, elfogadjuk vágyait, tiszteljük fantáziáját, s mindezzel elősegítjük a szabad kommunikációt, a nyitott személyiség kibontakozását. Ennek feltétele pedig nem kevesebb, mint a gyermekbe vetett bizalom, az iránta érzett felelősség, amelyből nyílt és derűs légkörben, ésszerű szabályok között, a gyermek felelőssége is kicsírázik." ( Mérei Ferenc)

Munkánk eredményessége szempontjából elengedhetetlennek tartjuk a családdal való jó kapcsolatot, az együttműködést, az együttnevelés fontosságának kiemelését, a közös felelősségvállalást.

A Maci csoportban:

  • a gyerekek nyugodt, vidám, szeretetteljes, kulturált légkörben nevelkednek
  •  a szülők szívesen és biztonságtudattal bízzák ránk gyermekeiket

Mivel nevelni, fejleszteni 0-7 éves kor között lehet a legjobban, ezért a legfontosabb feladatunk, hogy a ránk bízott gyermekek egészségesen, harmonikusan, boldogan éljék óvodai életüket.

Pedagógiai hitvallásunk szerint mély felelősséget érzünk a csoportunkba járó gyermekek neveléséért, fejlődéséért, a közösség alakulásáért és azért, hogy a gyermek a közösség erejére támaszkodva megvalósíthassa önmagát.

 

 

Nyuszi csoport

Utolsó frissítés: 2022 augusztus 12.

Óvodapedagógusok:
Androsics Éva
Benke Eleonóra

Dajka néni:
Horváth Melinda

Vegyes életkorú csoportunkban arra törekszünk, hogy a gyermekek optimális fizikai, értelmi, érzelmi és szociális fejlődéséhez szükséges feltételeket napi szinten biztosítsuk.
Fontos számunkra, hogy érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias légkört teremtsünk a gyermekeknek a beszoktatástól az óvodás kor végéig.

A foglalkozások alkalmával és a szabad játék ideje alatt egyaránt kiemelt törekvésünk, hogy megéreztessük a gyerekekkel a szeretet, a megbecsülés, és a tisztelet érzését. A játékba integrált fejlesztések során fejlődik feladat- és szabálytudatuk, elsajátítják a közösségi élet szabályait, gyakorolják az egymáshoz való alkalmazkodást, fejlődik önállóságuk és verbális kifejezőkészségük. Helyes konfliktuskezelési módszereket tanulhatnak, javul kudarctűrésük és kitartóbbá válnak. Mindennapos munkánk során követendő mintát nyújtunk a gyerekeknek.

Törekszünk arra, hogy minél több közös élményhez jutassuk őket, ezért rendszeresen járunk színházba, bábszínházba és különféle gyermekeknek szóló előadásokra.

Kiemelten fontosnak tartjuk környező világunk tevékeny megismerését, a tapasztalati úton való ismeretelsajátítást. Sokat sétálunk, ha tehetjük, kirándulunk, múzeumba megyünk.
A környezet megismerése és a hagyományok ápolása szorosan egymásba fonódva valósul meg csoportunk életében, melyet a mesék, versek, énekek tesznek még színesebbé, élményszerűbbé.

Felgyorsult, teljesítményorientált világunkban az emberi kapcsolatok, az emberi értékek fontossága háttérbe szorult, ezért a nevelésre fektetve a hangsúlyt, azon keresztül készítjük fel a gyerekeket az iskolai életre.

 

 

Süni csoport

Utolsó frissítés: 2022 november 11.

Óvodapedagógusok:
Abonyi-Tóth Csabáné
Tóth Edit

Dajka:
Kovács Anikó

A legtöbb kisgyermek számára az intézményes nevelés első színtere az óvoda. Az anyától való elválás komoly próbatétel mind az édesanyák, mind a gyermekek számára.

Célunk, hogy minden gyermek vidáman, örömmel járjon óvodánkba, nyitottan forduljon minden új felé, bátran kommunikáljon, ismerje meg a játékok titkos világát. Egészséges, nyugodt, biztonságos, szeretetteljes családias légkörben nevelkedjen és formálódjon. Mind a pedagógusok, mind a pedagógusokat segítő szakemberek teljes szakmai tudásukkal arra törekednek, hogy a gyermekek egyéniségének figyelembevételével fejlődjön személyiségük, a gyermeki kíváncsiság motiválásával tapasztalati úton bővüljön ismeretük.

Első és legfontosabb, hogy a gyermek érezze, hogy az óvodában szeretik őt, biztonságban van. Az állandó napirend, az események pontos egymás utánisága záloga a biztonságérzetnek. A közös játékok további élményekhez juttatják, amelynek örömét szívesen éli át újra és újra. Nevelő munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a társas kapcsolatok építésére és ápolására. A szokás- és a szabályrend kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkori sajátosságait, azokat a fokozatosság elve alapján állítjuk össze.

Mivel az óvodás korú gyermek alapvető tevékenysége a játék, fokozott figyelemmel kísérjük gyermekink játéktevékenységét, sokféle eszközzel, élmények biztosításával, változatos módszerekkel segítjük fejlődésüket.

Fontosnak tartjuk, hogy megfelelő gyakorisággal vegyenek részt a gyermekek különféle mozgásos tevékenységben.

A mesék, versek, szervesen beépülnek mindennapjainkba, melyekkel a gyermekek értelmi és erkölcsi fejlődését, ill. pozitív személyiségjegyeik megalapozását segítjük.